Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Salgs- og leveringsbetingelser - Ringcont

Salgs- og leveringsbetingelser

De følgende vilkår gjelder for Containerservice Ringerike AS (Ringcont), med mindre noe annet er avtalt.

Ringcont sine tjenester

Ringcont forplikter seg til å utføre sine tjenester i samsvar med relevante lover og forskrifter, og iht. de betingelser som fremgår av denne avtalen. Ringcont forutsetter at kunden overholder de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, tillatelser, krav og pålegg fra myndigheter som er nødvendig for utførelsen av Ringcont sine oppdrag.

Adgang og tilgjengelighet til hente-/leveringssted

Det er kundens ansvar å påse at det ikke finnes fysiske hindringer som vanskeliggjør Ringcont sin utførelse av tjenesten. Hvis leveringssted ikke er tilgjengelig og Ringcont således ikke kan utføre oppdraget, vil kunden bli belastet for bomtur (transportkostnad) og eventuelt leie av container som ikke er blitt returnert til avtalt tid.

Ringcont vil i det enkelte tilfelle vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre tiltak for å muliggjøre at oppdraget gjennomføres uten at kunden belastes for bomtur eller ventetid. Ved gjennomføring av slike tiltak belastes kunden for medgått arbeidstid for å rydde hindringen av veien.

Avfallssortering

Kunden plikter å sørge for at container ikke inneholder andre materialer enn det som er avtalt. Hvis det skulle forekomme avvik fra dette, vil sorteringsgebyr påløpe. Kunden plikter å gi de nødvendige opplysninger om avfallet slik at Ringcont kan behandle disse i henhold til krav til avfallsmottak og Ringcont sine retningslinjer. Se egen oversikt om avfallssortering.

Priser

Prisene er katalogisert etter type container og avfall. Ordren viser en estimert pris ut fra kundens valg i bestillingen. Ved avvik på leieperiode og/eller mengde avfall, vil endelig faktura avvike fra ordren.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene på faktura er netto pr. 14 dager.

Ved for sen betaling, beregnes forsinkelsesrente i samsvar med den til enhver tid gjeldende lov om rente ved forsinket betaling fra forfallsdato og til betaling skjer.

Tidspunkt og rutiner for levering

Ringcont vil tilstrebe å utføre oppdrag til avtalt tid. Hvis dette likevel ikke lar seg gjøre skal Ringcont så langt det er praktisk mulig varsle kunden og avtale nytt tidspunkt for utførelse av oppdrag.  

Avfallshåndtering/deponi

Kunden er i henhold til myndighetenes bestemmelser ansvarlig for avfallet frem til sluttdeponering har funnet sted. Ringcont har disposisjonsretten på det innsamlede materiale etter avhenting hos kunden og styrer hvor dette skal leveres, behandles og sluttdeponeres. Ringcont vil gjøre dette i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Mislighold

Det foreligger mislighold av hele eller deler av avtalen dersom en av partene ikke oppfyller avtalens bestemmelser og dette ikke skyldes forhold som den annen part er ansvarlig for. Med mindre annet følger av denne avtalen, kan hver av partene ved mislighold påberope de misligholdsbeføyelser som følger av alminnelige kontraktsrettslige regler, herunder krav om utbedring, prisavslag og erstatning.

Ved betalingsmislighold har Ringcont rett til å suspendere sine tjenester under avtalen inntil kunden har betalt.

Vesentlig endring i rammebetingelser

Ved vesentlige endringer i de offentlige rammevilkårene for partenes virksomhet, så som ved endringer/endret praktisering av lover, forskrifter, avgifter, krav og pålegg, og som medfører at de økonomiske forpliktelsene for en av partene endres vesentlig i forhold til det som gjaldt ved inngåelse av avtalen, kan hver av partene kreve reforhandling av avtalen.

Kontakt oss for en prat om ditt prosjekt!

913 45 717 Send e-post